Biologi fællesfag

Tilrettelæggelse
Undervisningen tilrettelægges med 3 timer om ugen. Det samlede timetal som enkeltfag er 100.

Forudsætninger
Man skal opfylde de almindelige betingelser for at blive optaget på hf.

Indhold
Lægger man nogensinde mærke til, hvor meget biologiske spørgsmål fylder i hverdagen? Hvis ikke, så tænk bare på mad, fritidsinteresser, sundhed, sex eller på, hvordan aviser og tv er fyldt med oplysninger om nye behandlingsmetoder, udslip af giftstoffer, moderne landbrugsproduktion, nye bioteknologiske muligheder, regnskovenes fremtid, osv. osv.

Den biologiske virkelighed er ofte kompliceret, og resultater fra undersøgelser gengives derfor ofte meget forskelligt af forskellige fagfolk og tilsvarende forskelligt i medierne. Et formål med undervisningen er derfor at kunne anvende den konkrete viden om biologiske begreber og forsøgsprocedurer, således at man lærer at forholde sig vurderende og kritisk til denne virkelighed, lærer at stille spørgsmål og at argumentere for sine synspunkter.

Undervisningen er opdelt i følgende emner:

Fysiologi - sundhed:
Undervisningen kan dreje sig om ernæring, kroppens sundhed, sexologi, hjernefunktioner, sygdommes biologi, aktuelle sundhedsspørgsmål m.v.
Genetik - bioteknologi:
Undervisningen kan dreje sig om arvelighedsforhold hos mennesket, det 'teknologiske' barn, gensplejsning, arvens og miljøets betydning, m.v.
Økologi - miljølære:
Undervisningen kan dreje sig om miljøpleje, naturbeskyttelse, jordens fremtid, bæredygtig udvikling, havenes dyre- og planteliv m.v.

Emnerne kan også være mere tværgående og fx handle om sol og sundhed, enzymer i hverdagen eller tropesygdomme og deres økologiske aspekter.

Arbejdsformer
I timerne skal der arbejdes både teoretisk og praktisk med de valgte emner. De praktiske aktiviteter er meget centrale og vil typisk være eksperimenter, små ekskursioner eller besøg på virksomheder.

Hvis man fx arbejder med et lokalt naturområde, kan der udføres praktiske undersøgelser, og hos kommunen kan der indhentes supplerende oplysninger om miljøplaner og påtænkte initiativer.

Hvis man fx arbejder med blod og blodtyper, kan der aflægges besøg på en nærliggende blodbank eller på det lokale sygehus, og i timerne kan der udføres laboratorieundersøgelser fx mikroskopering og analyse af blod.

Hjemmearbejde
Der er forberedelse til stort set alle timer. En del af de eksperimentelle aktiviteter afsluttes med rapporter, hvor resultaterne bearbejdes og vurderes. Der skal i alt udarbejdes 6 rapporter.

Eksamen
Til eksamen opgives det stof, som er læst i årets løb (120-150 sider). Eksamen er mundtlig og varer ca. 20 minutter. Der er ca. 20 minutters forberedelsestid.Biologi tilvalgsfag

Tilrettelæggelse
Undervisningen tilrettelægges med 4 timer om ugen. Det samlede timetal som enkeltfag er 140.

Forudsætninger
Ud over at opfylde de almindelige betingelser for at blive optaget på hf, skal man have forkundskaber i faget svarende til fællesfaget.

Indhold
Biologi er et fag, hvor der på mange måder sker en hastig udvikling. På tilvalg er der lagt vægt på, at disse nye sider af faget skal inddrages i undervisningen. Det kan være ny viden om kroppens forsvar mod sygdomme (immunsystemet), om hjernens funktioner og om stressreaktioner; eller det kan være de seneste forskningsresultater på det bioteknologiske område. Det vil i denne sammenhæng være relevant at arbejde med de kontante biologiske spørgsmål inden for de tilknyttede fagområder: Genetik og evolutionslære, fysiologi samt økologi og biokemi. Men der vil også være plads til mere bredt at drøfte og vurdere den hurtige udviklings muligheder og konsekvenser for samfundet og det enkelte menneske, eller for den omgivende natur.
De emner, som et hold i samråd med læreren vælger at beskæftige sig med, skal tilsammen dække følgende områder:
Biologi som videnskab.
Biologisk produktion og bioteknologi.
Sundhed og sygdom.
Natur og miljø.

Arbejdsformer
I timerne skal man arbejde både teoretisk og praktisk med de valgte emner. Ud over en række nye stofområder vil man i tilvalgsfaget opleve, at der arbejdes mere selvstændigt -også i det praktiske arbejde. De praktiske aktiviteter vil typisk være eksperimenter, småekskursioner eller besøg på virksomheder.
Hvis holdet fx arbejder med bioteknologi, kan der udføres eksperimenter i immunologi og aflægges besøg på et nærliggende hospital.
Hvis holdet fx arbejder med forædling af landbrugsafgrøder, kan der aflægges besøg på en frøavlsstation, og i timerne kan der udføres laboratorieundersøgelser og dyrkningsforsøg.
Hvis holdet fx arbejder med skovenes biologi, vil det være naturligt både at lave undersøgelser på stedet og at tage forskellige prøver med hjem til nærmere analyse.
I forbindelse med et valgfrit projektarbejde er der mulighed for gruppevis (eller individuelt) at vælge et emne og for selv at planlægge og gennemføre arbejdet med emnet.

Hjemmearbejde
Der er forberedelse til stort set alle timer. En del af de eksperimentelle aktiviteter afsluttes med rapporter, hvor resultaterne bearbejdes og vurderes. Rapporterne udarbejdes på grundlag af præcise eksperimentelle noter, og der skal i alt udarbejdes 7 rapporter.
Ud over rapporterne stilles der et antal mindre opgaver i de emner, der indgår i undervisningen. Nogle af disse skal besvares skriftligt derhjemme.

Eksamen
Til eksamen opgives det stof, som er læst i årets løb (160-200 sider) sammen med de udarbejdede rapporter og opgaver. Eksamen er mundtlig og varer ca. 30 minutter. Der er ca. 30 minutters forberedelsestid.